ePoslovanje

Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) se osredotoča na informatizacijo nabavnih verig z izmenjavo informacij med poslovnimi partnerji. Informacije med partnerji se izmenjujejo po zanesljivi elektronski poti v obliki elektronskih strukturiranih dokumentov.

Prednosti

Prednosti ePoslovanja

E-poslovanje je v Evropi uveljavljeno že več desetletij, predvsem pri poslovanju v okviru dobavnih verig. Prve so ga začele uvajati velike trgovske verige, ki so kmalu spoznale, kakšne prednosti prinaša uporaba ePoslovanja med dobavitelji in kupci:

 • Zmanjšanje stroškov. Uporaba ePoslovanja zmanjša stroške papirja, tiskanja in pošiljanja, zaradi avtomatizacije postopkov pa se občutno zmanjša tudi poraba časa zaposlenih in poveča produktivnost. Začetna investicija v sistem, ki omogoča ePoslovanje, se lahko tako hitro povrne.
 • Avtomatizacija in integracija postopkov. Avtomatizacija izdaje, prejema, obdelave in hrambe e-dokumentov ter integracija s sistemi za distribucijo dokumentov omogočajo avtomatizirano izvajanje brez ročnega dela..
 • Hitrejša dostava in obdelava e-dokumentov. Učinkovit proces pošiljanja in prejema ter integracija s sistemi za distribucijo e-dokumentov omogočajo zanesljivo, varno in hitro izmenjavo informacij.
 • Večja učinkovitost in zmanjšanje človeških napak. Ročni vnos podatkov iz dokumenta v informacijski sistem ni več potreben, s tem se je zmanjšala možnost napak.
 • Večja varnost. eDokumenti se lahko izmenjujejo preko varovanih, zaščitenih komunikacijskih poti. Uporaba elektronske izmenjave podatkov ali naprednega elektronskega podpisa omogoča zagotavljanje pristnosti izvora in celovitosti vsebine eDokumenta.
 • Centralizacija informacij. Vsi dokumenti so hranjeni na enem mestu in dostopni preko istega uporabniškega vmesnika.
 • Sledljivost procesov. Pošiljatelj dokumenta ima na voljo povratne informacije glede dostave in stanja dokumenta pri prejemniku.
 • Hitrejša in varna hramba dokumentov. eDokumenti se samodejno shranijo v ustreznem sistemu za hrambo elektronskih dokumentov.
Zakonodaja

Zakonodaja

E-poslovanje ureja različna zakonodaja. Splošna pravila so opredeljena v ZEPEP in eIDAS. Poslovanje z računi ureja ZDDV. Hrambo elektronskih dokumentov opredeljuje ZVDAGA. Poslovanje s proračunskimi uporabniki ureja ZOPSPU-1A.

Standardi

Standardi za ePoslovanje

Učinkovito e-poslovanje ni možno brez uporabe standardiziranih elektronskih dokumentov, ki opredeljujejo strukturo in vsebino informacij. Na ta način je zagotovljeno, da tako pošiljatelj kot prejemnik enako razumeta vsebino izmenjanega dokumenta.

Obstaja veliko število različnih standardov za e-poslovanje. V Sloveniji se uporablja v gospodarstvu in javni upravi predvsem e-SLOG dokumenti, ki pokrivajo vse glavne procese v nabavni verigi:

 • e-SLOG naročilnica
 • e-SLOG dobavnica
 • e-SLOG račun

e-SLOG dokumenti se stalno dopolnjujejo glede na spremembe v zakonodaji in uveljavljenih poslovnih praks. e-SLOG račun je bil leta 2018 v okviru projekta ROSE nadgrajen na verzijo 2.0, ki je skladna z evropskim semantičnim standardom EN 16931 in omogoča čezmejno e-poslovanje med vsemi članicami EU.

Poslovni partnerji

Poslovanje s poslovnimi partnerji

Iskanje poslovnih partnerjev za ePoslovanje.

Za hitro in enostavno iskanje poslovnih partnerjev s katerimi lahko poslujemo elektronsko je v pomoč eRegister.

Poslovanje s proračunskimi uporabniki

Izmenjava eRačunov s proračunskimi uporabniki poteka preko enotne vstopne in izstopne Uprave za javna plačila (UJP).

Priporočila za ePoslovanje

Slovenski nacionalni forum za eRačune objavlja priporočila za učinkovito in varno ePoslovanje.

Stanje v Sloveniji in Evropi

Stanje v Sloveniji in Evropi

eRačuni so po zaslugi obveznega pošiljanja proračunskim uporabnikom med najbolj poznanimi elektronskimi dokumenti v Sloveniji. Za Slovenijo je še posebej pozitivno, da je na področju eRačunov podprla moderen in napreden pristop, kjer se velika večina eRačunov izmenja preko ponudnikov elektronskih poti (omrežij eIzmenjave), podobno kot v Belgiji, Švici in nordijskih državah.

Slovenija je v zadnjih letih naredila velik korak naprej in je glede uporabe eRačunov med najnaprednejšimi državami v Evropi. Po indeksu DESI 2018 (indeks digitalnega gospodarstva in družbe, angl. The Digital Economy and Society Index), ki ga meri evropska komisija, je Slovenija v kategoriji Business digitalization - eInvoices na prvem mestu skupaj s Finsko in Dansko.

Večji slovenski ponudniki programskih rešitev za podjetja (ERP rešitve) imajo svoje programske rešitve integrirane s ponudniki e-poti ter tako svojim uporabnikom brez dodatne investicije omogočajo vključitev v širši ekosistem, kjer je možna izmenjava med vsemi sodelujočimi partnerji v omrežju ter med različnimi omrežji z najvišjo možno stopnjo avtomatizacije. Na ta način uporabnikom za pošiljanje in prejemanje eRačunov in ostalih poslovnih dokumentov ni potrebno uporabljati dodatnih programskih rešitev, v katere bi ročno kopirali, uvažali ali izvažali dokumente, temveč vse postopke izvajajo preko obstoječih programskih rešitev, ki jih že uporabljajo v podjetju.

Delež eRačunov, ki jih proračunski uporabniki prejemajo od poslovnih subjektov in fizičnih oseb preko ponudnikov e-poti, po podatkih Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stalno narašča.